หน้าแรก  
 
  กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาคารเรียนรวม SC   
 
คณะนิติศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช
www.law.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-4440 - 79 ต่อ 5102
  0-2986-8303
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช
www.bus.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2696-5730-1
 
คณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
www.polsci.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2969-5306
                         0-2986-8314
 
         
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
www.econ.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-2892
เบอร์โทรสาร : 0-2564-2891
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
www.socadmin.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2986-8324
                         0-2696-5504
 
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
www.arts.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2613-2646
                         0-2696-5619
 
         
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
http://jc.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2613-2709
                         0-2696-6215
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
http://socio.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2696-5800
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
http://fineart.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-4440 - 9
 
         
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
วิทยาลัยสหวิทยาการ
http://gvc.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2613-2854 - 59
สถาบันภาษา
วิทยาลัยนวัตกรรม
http://www.citu.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2623-5055 - 8
                    0-3825-9010
 
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรม
http://www.citu.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2623-5055 - 8
                    0-3825-9010
 
         
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการ
http://ci.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2613-2854 - 59
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
http://www.pbic.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0- 2613-3701 - 3
     
         
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
http://www.siit.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2986-9009
                         0-2986-9101
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
http://med.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2926-9675
 
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
http://allied.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2986-9213 - 9
 
         
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
http://www.dentistry.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2986-9213 - 9 ต่อ 7125
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
http://nurse.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2986-9213 ต่อ 7316-8
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
http://fph.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2986-9213 - 9 ต่อ 7420-1
 
 
  กิจกรรมพิเศษและชมรม  
 
องค์การนักศึกษา
องค์การนักศึกษา
http://www.domesu.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-4444 ต่อ 1791
 
สภานักศึกษา
สภานักศึกษา
http://www.sc.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-4440 - 79 ต่อ 1028
 
คณะกรรมการบัณฑิต
คณะกรรมการบัณฑิต
http://www.tu-graduate.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2696-5306
                        0-2986-8314
 
         
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา
http://www.kpn.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2151-3006
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
http://www.thaiuradio.com
 
 
ชมรมพุทธธรรมศาสตร์
ชมรมพุทธธรรมศาสตร์
http://horpra.tu.ac.th
 
 
         
ชุมนุมโขนธรรมศาสตร์
ชุมนุมโขนธรรมศาสตร์
http://www.khontu.com
 
ชมรมนักศึกษาอีสาน มธ.
ชมรมนักศึกษาอีสาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://th-th.facebook.com/.../ชมรมนักศึกษาอีสาน-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
 
 
ชุมนุมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชุมนุมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://203.131.210.100/turadio981
http://th-th.facebook.com/.../ชุมนุมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...
 
         
ชุมนุมเชียร์และแปรอักษร
(Cheer Tham)
ชุมนุมเชียร์และแปรอักษร
http://club.tu.ac.th/cheertham
 
เชียร์ลีดเดอร์ธรรมศาสตร์
(TU Cheerleader)
เชียร์ลีดเดอร์ธรรมศาสตร์
http://th-th.facebook.com/TUCheerleaderFC
 
 
กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RCATU)
กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://th-th.facebook.com/ilovercatu
 
 
         
TU Symphony Orchestra
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
TU Symphony Orchestra มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tuorchestra.com
http://th-th.facebook.com/tuorchestra
 
ชุมนุมขับร้องประสานเสียง
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Chorus)
ชุมนุมขับร้องประสานเสียง แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tuchorus.com
 
 
ชุมนุมดนตรีสากล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Band)
ชุมนุมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TUBand
http://www.facebook.com/tuband.thammasat
 
 
         
ชุมนุมดนตรีโฟล์คซอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Floksong)
ชุมนุมดนตรีโฟล์คซอง
http://th-th.facebook.com/2folksong
 
ชุมนุมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(TU Photo Club)
ชุมนุมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://th-th.facebook.com/tuphoto
 
 
ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.facebook.com/tuambassador
 
 
         
ชมรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชมรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tu.or.th
http://th-th.facebook.com/TACTU
 
Thammasat Rugby Club
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat Rugby Club
http://www.facebook.com/Thammasat-Rugby-Team
 
 
โครงการรณรงค์และกิจกรรม
เพื่อวิทยาเขตสุขภาพ
โครงการรณรงค์และกิจกรรมเพื่อวิทยาเขตสุขภาพ
http://www.healthycampus.tu.ac.th
 
 
 
  หน่วยงานอื่น ๆ  
 
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักทะเบียนและประมวลผล
http://www.reg.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2613-3717 - 8
 
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
http://acrd.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-4440 - 79 ต่อ 1820
       0-2696-5730-1
 
กองกิจการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
http://sa.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-2920 ต่อ 1261
 
         
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
http://www.library.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-4444 ต่อ 1301
ศูนย์หนังสือ มธ.
ศูนย์หนังสือ มธ.
http://bookstore.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2613-3890
 
หอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่ง มธ.
หอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่ง มธ.
http://www.tu.ac.th/intro/about/tuhall
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2613-3840 - 1
 
 
 
 
Internet ความเร็วสูง
Internet ความเร็วสูง
http://ipied.tu.ac.th/network/network_t.htm
 
Wi-Fi ครอบคลุมทุกตารางนิ้ว
Wi-Fi ครอบคลุมทุกตารางนิ้ว
http://www.tu.ac.th/org/ipied_new/
network/wifiprachan_t.htm
 
e-mail นักศึกษา
e-mail นักศึกษา
http://std.tu.ac.th
 
         
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน
http://ipied.tu.ac.th/service_r/service_t.htm
บทเรียนออนไลน์ e-Learning
บทเรียนออนไลน์ e-Learning
http://ocw.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-4444 ต่อ 1971
 
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับ IT
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับ IT
http://cwweb.tu.ac.th/webboard/
ittu/webboard.htmll
 
 
 
  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน :
 
คุณประพนธ์ ภิริยะแสง เบอร์โทรศัพท์ : 099-195-6490   E-mail : praphon@paripat-organizer.com
บริษัท ปริพัชร์ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (บริษัทผู้จัดงาน "เปิดบ้าน ธรรมศาสตร์ 2558")
เบอร์โทรศัพท์ : 02-635-6327-8 ต่อ 21   โทรสาร : 02-635-6329